Social hållbarhet

Kunskapsutbyte

Det är den kunskapsbaserade delen av ekonomin som växer snabbast och att Sverige är en kunskapsintensiv nation är tack vare det kunskapsutbyte som sker med övriga delar av världen. Flygförbindelser är därför en av de viktigaste faktorerna för att upprätthålla och öka detta kunskapsutbyte.

Flygtrafiken främjar uppbyggnad och utveckling av täta och kunskapsintensiva miljöer, underlättar för kunskapsintensiva företag att verka i globala nätverk, ger en ökad tillgång till kvalificerad arbetskraft och bidrar till att regioner utvecklas som besöksdestinationer.

Kunskapsintensiva företag samt universitet och högskolor är beroende av att samarbeta med internationella partners och att få tillgång till internationella kontaktnätverk, något som underlättas betydligt genom tillgång till flyg och därför tenderar dessa organisationer att tillskriva flyget överlag en större betydelse för verksamheten än vad andra företag och organisationer gör. Flyget kan även spela en viktig roll för möjligheten att attrahera kvalificerad arbetskraft, särskilt viktigt för Sverige med tanke på landets storlek och något avlägsna placering i utkanten av Europa. Flera studier visar att företag och organisationer överlag anser att tillgång till effektiva flygförbindelser har en positiv inverkan på tillgången till kvalificerad arbetskraft.

En konkurrenskraftig mötesindustri är ett av villkoren för att attrahera internationella aktörer och generera ett internationellt kunskapsutbyte som gagnar det kunskapsintensiva näringslivet. Studier visar att konferensverksamheten i Sverige och världen är beroende av effektiva flygförbindelser, för de flesta deltagare i konferenser är flyget en förutsättning för att ha möjlighet att delta. Undersökningar gjorda i Stockholm visar att de flesta konferensdeltagarna kommer från andra länder och över 90 procent av dem anländer till regionen med flyg.

Kulturellt utbyte och ökad kulturell förståelse

Att människor reser och möts över kulturella, religiösa och politiska gränser är viktigt. Ökad kulturell förståelse är centralt i en allt mer globaliserad värld och ett ökat kulturellt utbyte skulle kunna minska främlingsfientlighet och förhindra många konflikter i samhället. Flyg är till stor del det enda transportmedlet som gör det möjligt för människor att på plats ta del av andra kulturer och i övrigt träffas över nationsgränser. Kunskapen om andra kulturer har en tendens att minska med avståndet men flygets möjliggörande att snabbt, säkert och kostnadseffektivt transportera människor över långa avstånd gör flyget till en central faktor om vi vill öka den kulturella förståelsen och det kulturella utbytet i framtiden.

Trots att flyget själv bekostar sin infrastruktur har effektiviseringar i branschen gjort att det blivit ekonomiskt möjligt för allt fler människor i världen att resa med flyg. Ökade kostnader för att flyga eller andra inskränkningar i flygresandet skulle begränsa möjligheten för framförallt låg- och medelinkomsttagare runt om i världen att resa till andra kulturer. Detta i ett läge när världen behöver mer av långväga kulturellt utbyte.

I länder med stor öppenhet, utvecklade flygförbindelser och internationell turism ökar trycket att upprätthålla eller öka demokratin. Öppenhet och kulturellt utbyte mellan länder bygger vänskap och förståelse på alla nivåer i samhället. Här är flyget en central och nödvändig möjliggörare i utvecklingen.

Politik och diplomati

Inom det politiska området är personliga möten en förutsättning för att lösa konflikter men även för att öka handel och kontakter över nationsgränser. Ökad globalisering innebär att politiken blir allt mer internationell. Att snabbt kunna ta sig mellan möten och till och från oroshärdar är nödvändigt för att få den internationella politiken att fungera.

Upplevelser och rekreation

Behovet av upplevelser och rekreation är djupt rotad hos människor och en nödvändighet för människors välbefinnande. Flera studier visar att semesterresor till andra länder är bland det sista som människor drar ned på om de ekonomiska förutsättningarna försämras. Det är samtidigt något av det första som människor prioriterar om man får förbättrade ekonomiska förutsättningar. Turism är en betydande och snabbt växande global bransch och 40 procent av alla internationella turistresor görs med flyg. En stor del av det globala rekreationsresandet går till utvecklingsländer där turismen har en betydande påverkan på BNP och sysselsättning.

Svensk turism växer snabbare än genomsnittet i världen. Den svenska turismnäringens exportvärde är närmare 100 miljarder kronor vilket är betydligt mer än den svenska järn-, stål- och bilexporten tillsammans. Över hälften av alla utländska turister anländer med flyg. Turister som anländer med flyg omsätter betydligt mer under sitt besök än de som anländer med bil eller båt och inturismen med flyg till Sverige ökar snabbare än annan inturism.

Träffa släkt och vänner

Den snabbast växande gruppen i internationellt resande är personer som reser för att träffa släkt och vänner. I dagens globala samhälle där personer studerar, turistar och även gifter sig över nationsgränser uppstår mängder av personliga kontakter där familjer, vänner och bekanta sprids ut över världen. Det djupt rotade mänskliga behovet av att träffas fysiskt gör att resande relaterat till släkt och vänner kommer att öka allt mer framöver. Flyg är återigen det enda transportmedel som kan uppfylla behovet som följer av att kontinuerligt träffa släkt och vänner långt bort.

Idrott

Flera av de stora internationella sporterna hade inte kunnat bedrivas i dagens omfattning om det inte fanns effektiva flygförbindelser. Samtidigt har internationell idrott en viktig roll när det gäller kulturellt utbyte och ökad tolerans mellan länder. Nästan alla större idrotter är helt beroende av fungerande flygförbindelser för att kunna upprätthålla seriesystem och fungerande tävlingsprogram, både nationellt och internationellt.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *